Algemene voorwaarden

1. Algemeen
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van SAB Fotografie & Media. Bij het afnemen van producten en diensten gaat u automatisch akkoord met deze voorwaarden.
 2. Heeft u bezwaar tegen deze voorwaarden, dan kunt u dat enkel schriftelijk en voorafgaand aan de dienst kenbaar maken en kan indien nodig een aangepaste overeenkomst worden gesloten.
2. Fotoreportages
 1. U kiest voor SAB Fotografie omdat de stijl van deze fotograaf u aanspreekt, de fotograaf is vrij haar artistieke kennis en inzicht in de reportage toe te passen.
 2. Uit iedere fotoreportage zal een selectie van de foto’s worden gemaakt. De fotograaf zal een selectie maken van de naar haar inzicht beste foto’s. De fotograaf is vrij om naar eigen inzicht te beoordelen welke foto’s wel en welke foto’s niet geschikt zijn om aan u te tonen. U kunt geen beroep doen op foto’s die volgens de fotograaf niet geschikt zijn om te tonen.
 3. Binnen maximaal 7 dagen na uw reportage zal een overzicht van de foto’s met u gedeeld worden. Hieruit kunt u kiezen welke digitale bestanden of afdrukken u wilt bestellen. Deze voorbeeldfoto’s zijn uitsluitend bestemd om uw keuze uit te maken, en mogen in geen geval gebruikt of gepubliceerd worden op welke wijze dan ook.
3. Teksten
 1. U kiest voor SAB Fotografie & Media omdat de schrijfstijl u aanspreekt, de tekstschrijver is vrij haar artistieke kennis en inzicht op teksten toe te passen.
 2. Teksten ontstaan vanuit een interview, verstrekte informatie of opgezochte/verkregen informatie. SAB Fotografie & Media kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de onjuistheden van deze informatie.
 3. Op de aangeleverde teksten zijn twee rondes met kleine wijzigingen van toepassing om eventuele onjuistheden en fouten uit de teksten te verwijderen. Hierbij is het niet meer mogelijk om na de eerste versie kosteloos de opdracht aan te passen. Hier wordt een aparte meerprijs voor overeengekomen.
 4. Op of voor de afgesproken deadline zullen de teksten per mail in een Word-bestand worden aangeleverd.
4. Boekingen
 1. Het aanvragen van een offerte is geheel vrijblijvend. De offerte is 14 dagen geldig en dient hierna opnieuw afgestemd te worden.
 2. Een opdracht boeken kan telefonisch, per e-mail, Whatsapp of per privé bericht op facebook.
 3. De tarieven op de website zijn exclusief reiskosten en BTW.
 4. Na afloop van de opdracht wordt op basis van de afgesproken prijs, de reiskosten en de eventueel bijkomende kosten voor nabestellingen of meerwerk een factuur opgesteld. Deze factuur ontvangt u na de levering van de diensten.
 5. Helaas is het weer een onstabiele factor en kan dit op voorhand niet altijd goed ingeschat worden. Bij regen, hagel, onweer of storm kan een fotoreportage niet buiten plaatsvinden. In overleg kan worden besloten om de reportage naar een binnen locatie te verplaatsen of de datum en/of tijd te verzetten zonder extra bijkomende kosten. Het besluit van de fotograaf is hierbij doorslaggevend.
 6. Het boeken van een opdracht is niet vrijblijvend en kan niet kosteloos worden geannuleerd. Indien de opdrachtgever de opdracht binnen 72 voordat de opdracht plaats vindt wenst te annuleren, wordt er 50% van het afgesproken bedrag in rekening gebracht. Wordt de opdracht buiten deze 72 uur geannuleerd dan kan de opdrachtgever de opdracht kosteloos wijzigen of annuleren. Tenzij anders overeengekomen.
 7. Uw reportage en uw foto’s zijn voor u persoonlijk gemaakt, daarom is teruggave van geld helaas in geen enkel geval mogelijk.
5. Betalingen & Levertijd
 1. Door een bestelling te plaatsen geeft u te kennen, dat u met deze betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen in overleg met beide partijen.
 2. U ontvangt na de opdracht een factuur via de mail of andere contactmogelijkheid indien aangegeven.
 3. De betalingstermijn van uw factuur is 14 dagen, tenzij anders overeengekomen. Indien u het verschuldigde bedrag niet of niet volledig voldaan heeft binnen de betalingstermijn, wordt het openstaande bedrag na twee herinneringen verhoogd met 5,- euro administratiekosten plus de geldende wettelijke rente. Is het bedrag na een 3e herinnering na factuurdatum nog niet volledig voldaan, dan zijn wij genoodzaakt u in gebreke te stellen en de vordering uit handen te geven aan een incasso bureau. Alle bijkomende kosten zijn dan voor uw rekening.
 4. De levertijd kan per product verschillen. U kunt indien gewenst de geschatte levertijd opvragen.
 5. Fotoproducten zijn fragiel. Kiest u ervoor de bestelling te laten verzenden per post? Dan is de bestelling vanaf het moment van verzending voor uw risico.
6. Klachten, Aansprakelijkheid & Verantwoordelijkheid
 1. Mocht u niet tevreden zijn met de resultaten van een opdracht, dan wordt eerst samen met SAB Fotografie & Media gekeken naar een passende oplossing. Klachten betreffende het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen 7 werkdagen na levering van de opdracht schriftelijk aan SAB Fotografie & Media te worden meegedeeld. Wanneer SAB Fotografie & Media de klachten gegrond acht, kan zij ervoor kiezen om binnen een redelijke termijn het afgekeurde werk te herstellen of opnieuw op te leveren.
 2. Het is in geen geval mogelijk om geld terug te eisen. Bij ontevredenheid zal er eventueel een nieuwe afspraak worden gemaakt om alsnog het gewenste doel te bereiken. Dit is uitsluitend mogelijk als er binnen 7 werkdagen een officiële klacht is ingediend.
 3. Het is in geen geval mogelijk om (schade)claims te leggen op de fotograaf, in welke zin dan ook.
 4. U bent tijdens de fotoreportage zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor uzelf en uw eigendommen. Schade aan uzelf, uw eigendommen en aan anderen is in de breedste zin van het woord op geen enkele wijze te verhalen op de fotograaf.
 5. Deelname aan een fotoreportage is volledig voor uw eigen risico.
7. Auteursrechten & Publicaties
 1. Auteursrechten (en andere rechten die door de Nederlandse wet aan de fotograaf toegeschreven worden) van alle reportages blijven altijd in het bezit van SAB Fotografie & Media. Op alle door SAB Fotografie & Media gemaakte foto’s en geschreven teksten rust auteursrecht.
 2. Op geleverde foto’s rusten altijd de auteursrechten van de fotograaf. U koopt een digitale foto of afdruk, niet de rechten op de foto. Indien u een foto wilt gebruiken of publiceren, moet u hiervoor altijd voorafgaande schriftelijke toestemming vragen bij de fotograaf. Bij een particuliere opdracht is het toegestaan om uw digitale foto’s met logo te plaatsen op uw persoonlijke Social Media pagina’s, tenzij anders is overeengekomen.
 3. Iedere toestemming voor publicatie is slechts rechtsgeldig via een schriftelijke overeenkomst met de fotograaf (Licentie), deze moet u op ieder verzoek van de fotograaf kunnen tonen.
 4. Het is niet toegestaan producten te vermeerderen, aan te passen of te publiceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SAB Fotografie & Media. Ook digitale bestanden zijn auteursrechtelijk beschermd en dus uitsluitend voor uw eigen gebruik en niet voor publicatie. Hierbij mogen de foto’s niet zelf bewerkt worden of voorzien worden van een filter. Dit is ook van toepassing op het naschilderen van foto’s.
 5. Indien u tekst- of beeldmateriaal van SAB Fotografie & Media wilt gebruiken voor publicaties van welke aard dan ook, neem dan vooraf contact op. Er zal een passende vergoeding worden besproken.
 6. Bij iedere vorm van overeengekomen publicatie dient duidelijk bij de foto vermeldt te worden dat de foto is gemaakt door SAB Fotografie & Media. Dit kan door het plaatsen van een foto met goed zichtbaar watermerk, het vermelden van de website www.sab-media.nl, vermelden van: “Foto/Tekst: SAB Fotografie & Media of het taggen van de bedrijfspagina van SAB Fotografie & Media op Instagram of Facebook. Bij het niet nakomen van deze voorwaarde komt SAB Fotografie & Media een extra vergoeding toe van tenminste 100% van het bedrag verschuldigd aan publicatie rechten.
 7. Geen enkel gebruik van het fotografische werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zo lang u enige uitstaande factuur van de fotograaf nog niet voldaan of anderszins nog niet geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst met de fotograaf dan ook.
 8. Ieder gebruik van een fotografisch werk dat niet is overeengekomen wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de fotograaf. Bij inbreuk komt de fotograaf een vergoeding toe ter hoogte van tenminste 3 maal de gebruikelijk gehanteerde vergoeding die door de fotograaf is opgesteld met een minimum van 250 euro.
 9. Als houder van het auteursrecht heeft SAB Fotografie & Media het recht om foto’s of teksten van een opdracht ten aller tijde naar eigen inzicht te gebruiken, verkopen aan derden en te publiceren. De fotograaf is niet verplicht dit te melden, maar zal bij personen die herkenbaar in beeld komen haar best doen om u op de hoogte te stellen van de publicatie.
8. Bewijsexemplaar
Bij openbaarmaking van een Fotografisch werk dient de Wederpartij terstond en zonder kostenberekening een bewijsexemplaar van de publicatie aan SAB Fotografie & Media te doen toekomen. Dit kan verstuurd worden naar:

SAB Fotografie & Media
Muldershof 14
5258 CL Berlicum
info@sab-media.nl

06 29 150 873